28 มิถุนายน 2562 เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 % ประโยชน์ใคร

ที่มา : https://greennews.agency/?p=19202

“ภายในปี 2569 ประเทศไทยจะมีป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นเป็น 25% ของพื้นที่ประเทศ” วิสัยทัศน์ใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศเมื่อปี 2560 สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศไว้สำหรับการอนุรักษ์และนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตัวเลข 40% แบ่งออกเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25% และเพิ่มพื้นที่ป่าสำหรับใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีก 15% โดยปัจจุบัน รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าประมาณ 31% หรือ 102 ล้านไร่ ในส่วนของป่าอนุรักษ์นั้นมีอยู่แล้วประมาณ 22% หากต้องการให้ครบ 25% กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอีกราว 7 ล้านไร่ หากบรรลุตามเป้าหมาย ประเทศไทยจะมีป่าธรรมชาติราว 80.75 ล้านไร่ ได้รับการดูแลภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง คือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ ที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา “เราอาจคิดว่าป่าอนุรักษ์ให้ประโยชน์กับเราในทางอ้อม แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องทางตรงมากกว่าที่คิด อย่างเรื่องน้ำก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าป่าคือต้นน้ำลำธาร ถ้าป่าต้นน้ำลำธารหมดน้ำจากก๊อกก็จะหมดไปด้วย ป่าเป็นความมั่นคงทางอาหารให้เรา เป็นสมดุลควบคุมโรคต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะรุนแรงมากขึ้นไปอีกหากไม่สามารถรักษาพื้นที่ป่าเอาไว้ได้”